You are currently viewing Kaivoslaki uudistui mutta raaka-aineet paitsiossa hallitusta muodostettaessa
Maisemalliset ja ympäristölliset sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset ovat entistä vahvemmin osana kaivostoiminnan lupaharkintaa. Vielä kun saataisiin kontrolli myös tuulivoimaan.

Kaivoslaki uudistui mutta raaka-aineet paitsiossa hallitusta muodostettaessa

Hallitustunnustelija Petteri Orpon (kok) reilun parinkymmenen kysymyksen joukosta puuttuu elintärkeä kysymys raaka-aineiden riittävyydestä. Tähän asiaan on herännyt Suomen kaivosteollisuus, joka mukaan Suomelta on tähän mennessä puuttunut selkeä strategia, miten maa turvaa raaka-aineiden saannin, jos kansainvälisiin toimitusketjuihin tulee nykyistäkin suurempia häiriöitä.

Esimerkiksi Kiinassa ja Yhdysvalloissa raaka-aineet ovat olleet vuosikausia strategisesti merkittävä asia. EU on herännyt raaka-ainehanojen tiukkenemiseen vasta pari vuotta sitten. Euroopan komissio julkisti maaliskuussa ehdotuksensa kriittisen raaka-aineiden saannin varmistamisesta (European Critical Raw Materials Act).

Suomessa raaka-aineet eivät ole tähän saakka olleet tärkeä kysymys ja Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela peräänkuuluttaakin uudelta hallitukselta maan kannalta kriittisen kysymyksen raaka-aineiden saamisesta.

Raaka-aineiden saamiseen on varauduttava hyvissä ajoin ennen kuin raaka-ainekriisi iskee. Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi uuden kaivoksen tuotanto alkaa hyvässäkin tapauksessa noin 20 vuotta mineraaliesiintymän löytymisen jälkeen. Siksi kaivosteollisuuden mielestä seuraavan hallituksen tulisi edistää mineraalistrategian tekemistä, malminetsintää, lupakäytäntöjen nopeuttamista ja kaivosalan vastuullisten toimintamallien osaamista

Uusi kaivoslaki tulee voimaan 1.6. Nähtäväksi jää, miten tämä vastaa kaivosteollisuuden huutoon alan toimintaedellytysten parantamisesta. Uudessa laissa halutaan parantaa paikallisten vaikuttamisen mahdollisuuksia ja edistää siten osaltaan myös kaivosten hyväksyttävyyttä. Kaivosluvan myöntämisen edellytyksenä on kunnan hyväksymä kaava. Lupaharkinnassa muut elinkeinot on otettava huomioon nykyistä vahvemmin. 

Muutoksista aiheutuu kaivosalan toimijoille lisäkustannuksia ja lisää byrokratiaa. Sääntelyn tiukkenemisen uskotaan kuitenkin olevan alan toimijoiden etu, koska muutoksilla voidaan tasapainottaa alan sisäistä kilpailua.

Kansallisen turvallisuuden vahvistamiseksi malminetsintä- ja kaivoslupaa ei saa tulevaisuudessa myöntää, jos toiminnan arvioidaan vaarantavan maanpuolustusta, huoltovarmuutta tai yhteiskunnan kannalta välttämättömän infrastruktuurin toimintaa. Tiedonsaantioikeudet parantuvat vuosittain pidettävillä avoimilla yleisötilaisuuksilla.

Maisemalliset ja ympäristölliset sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset ovat entistä vahvemmin osana lupaharkintaa. Myös vakuussääntely ja kaivostoiminnan lopettamista koskevaan sääntely tiukentuu. Tulevaisuudessa kaivoksen vaiheittainen sulkeminen otetaan huomioon kaivostoiminnan aikana entistä paremmin ja kaivoksen lopullinen sulkeminen toteutetaan vastuullisesti. Vielä kun samat säännöt saataisiin koskettamaan tuulivoimaa.