Valtuustopuheenvuoro 19.2.2018 Seinäjoen kaupunkistrategia 2018-2025

Arvoisa herra puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Näin lasten hiihtolomaviikon alla perheissä lasketaan, millaiseen lomanviettoon varallisuus riittää. Lomasuunnitelmat on tehty kukkaron mukaan.

Sama pätee Seinäjoen kaupungin suunnitelman eli strategian toteuttamisen osalta; voihan sitä haaveilla, mutta todellisuudessa talous ja budjetti luovat tiukat raamit toimenpiteille.

Jo vuoden 2018 osalta on Seinäjoen kaupungilla tavoitteena parantaa budjettia 10 miljoonalla eurolla, saada velkaantuminen pysäytettyä ja mitoittaa nettoinvestointitaso tulorahoituksen mukaiseksi eli 30 miljoonaan euroon.

Suurin epävarmuustekijä on Suomen hallituksen vatkaama sote-ja maakuntauudistus, jonka toteutuminen on edelleen epävarmaa. Sosiaali-ja terveysuudistuksen yksityistäminen on merkittävä haaste kaupungille, koska kaupunkikonsernin yli 480 miljoonan euron velan hoitoon käytettävissä olevat tulot puolittuvat. Mikäli uudistus saadaan läpivietyä suunnitellussa aikataulussa, ei sen saisi sekoittaa kuntataloutta ja siihen onkin kiitettävästi pyritty valmistautumaan kaupungin strategiassa.

Toinen merkittävä uhkatekijä kaupungin strategian taloudellisten tavoitteiden toteutumisen osalta on korkojen kääntyminen nousuun tilanteessa, jossa kaupunkikonsernin velkamäärä yhdessä takausvastuiden kanssa on yli 720 miljoonaa euroa. Tällöin jo muutaman prosentin korkomuutosnousu aiheuttaisi kohtuuttomia menolisäyksiä kaupungille.

Toteutuessaan sote-uudistus puolittaa kaupungin budjetin, jolloin palvelujen tuottamista ja taloutta koskeva liikkumavara pienenee 50 prosenttia. Tase ja velat pysyvät kuitenkin ennallaan, joten kaupungin tulee jatkossa hoitaa puolta pienemmällä rahamäärällä massiivinen velkamäärä. Suhteellinen velkaantuneisuus kasvaa oleellisesti. Taseen hallinta on tärkeää erityisesti kiinteistöjen osalta ja kaupungin omistamien tilojen käyttöaste onkin saatava mahdollisimman korkeaksi.

Ihmiset ja heidän tarpeensa kuitenkin jäävät ennalleen, murheet eivät tule puolittumaan budjetin pienentymisen myötä.

Strategiassa tavoitteena on talouden tasapaino, joka aiotaan saavuttaa tulopohjaa vahvistamalla, toimintamenojen kasvua hallitsemalla ja palvelujen tuottavuutta parantamalla. Toivottavasti tähän päästään.

Itse pidän lainamäärän kasvun pysäyttämistä erittäin tärkeänä. Kaupungin lainamäärän tulisi jäädä alle 4000 euroa/asukas ja kaupunkikonsernin osalta alle 8000 euroa/asukas. Velkamäärä on jo nyt aivan liian korkea.

Muita strategiaan kirjattuja toimenpiteitä talouden osalta ovat veroasteen, toimintakatteen ja palvelujen tuottamiskustannusten vertailu verrokkikaupunkeihin. Toki tässäkin numeraalisessa arvottamisessa olisi mentävä numeroiden sijasta laadullisten tekijöiden pariin tutustumaan, mitä rahalla on saatu aikaiseksi.

Mitä Kansalaispuolueen valtuustoryhmä pitää tärkeänä Seinäjoen strategian osalta?

Kansalaispuolueen mielestä Seinäjoen on maakuntakeskuksena luotava hyvinvointia myös ympäröivään maakuntaan. Seinäjoen tulisi olla edelläkävijä myös etätyömahdollisuuksien tarjoajana, jotta maakunnan väki voisi asua edelleen kotiseudullaan.

Edunvalvontaa valtion suuntaan tulisi terävöittää, ja voidaan myös perustellusti kysyä, että onko siinä epäonnistuttu? Ainakin Etelä-Pohjanmaan osalta väestönkehitys on ollut surkeaa lukuunottamatta Seinäjokea ja Ilmajokea. Väestön väheneminen johtuu heikosta taloudellisesta tilanteesta, joka on ollut Suomessa vallalla lähes kymmenen vuotta. Taloudellisen epävarmuuden vallitessa perheenperustamista lykätään ja valtion harjoittaman haitallisen keskittämispoltitiikan myötä on etenkin koulutusta ja työpaikkoja yhä kiihtyvässä tahdissa keskitetty kasvukeskuksiin ja pääkaupunkiseudulle.

Etelä-Pohjanmaa on myös kärsinyt merkittävästi keskittävästä EU-politiikasta, jossa etenkin maatalouden ja aluepolitiikan osalta on päätösvaltaa luovutettu aivan liikaa ylikansalliselle tasolle.

Seinäjoen menestys pohjautuu vahvaan maakuntaan ja maakunta tarvitsee luotettavan ja viisaan veturin, joka pitää huolta myös lähialueensa kunnista.

Kansalaispuolueen valtuustoryhmä painottaa sitä, että strategian toimeenpanossa EI syyllistytä haitalliseen keskittämispolitiikkaan Seinäjoen kunnan rajojen sisällä EIKÄ maakunnan tasolla. Kansalaispuolueen valtuustoryhmä ajaa hajautettua yhteiskuntaa, eikä se ymmärrä pyrkimyksiä rajoittaa lapsiperheiden rakentamissuunnitelmia haja-asutusalueille. Seinäjoen tulisi harjoittaa reilua lupa- ja kaavoituspolitiikkaa ja mahdollistaa perheille kodin perustaminen maaseudulle.

Kansalaispuolueen valtuustoryhmän kannattamaa perhepolitiikkaa on lasten kotihoidon mahdollistaminen kuntalisän avulla sekä pienimuotoisen päivähoidon, eli perhepäivä- ja ryhmäperhepäivähoidon mahdollistaminen vaikkapa palvelusetelin avulla. Nämä ovat mielestäni lapsiystävällisen kaupungin tunnusmerkkejä.

Lopuksi Kansalaispuolueen valtuustoryhmä toivoo, että kaupunki ja Seinäjoen seurakunta jatkavat hyvää yhteistyötä etenkin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen piirissä, koska valtion taholta on pyritty karsimaan kaikki kristilliseen kulttuuriperintöömme viittaava lasten ja nuorten arjesta opetussuunnitelmien uudistamisen myötä.

Kansalaispuolueen valtuustoryhmä hyväksyy Seinäjoen kaupunkistrategian vuosille 2018-2025.

 

Sulje